جستجو
پیامک

خبرنامه
مساله‌شناسی
Soal
تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۳/۰۲
مهندسی سوال : راهنمای عملی طرح سوال پژوهش

چگونه می‌توان به یک سوال دقیق دست یافت؟ تفکر عمیق و پیوسته و تامل بسیار در سوال بایستی روح کلی حاکم بر جستجوی ما برای دسترسی به یک سوال شفاف باشد.