درآمدی بر
دیپلماسی فرهنگی ایران و عراق
ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ دو ﮐﺸﻮر اﯾﺮان و ﻋﺮاق در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ, دﻓﺘﺮی ﻗﻄﻮر از رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﻣﻠﺖ را ﮔﺸﻮده ﮐﻪ در ﻓﺮاز و ﻓﺮود ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ دو ﻣﻠﺖ ﭘﺮ از ﺳﻄﻮر درﺧﺸﺎن و ﺗﺎرﯾﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻋﻠﻢ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑین الملل و ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺣﻮزه دﯾﭙﻠﻤﺎسی عمومی ﻧﮕﺎﻫﯽ از اﯾﻦ زاوﯾﻪ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط و رواﺑﻂ ﮐﺸﻮر اﯾﺮان و ﻋﺮاق اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﯾﻢ.اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﺮان و ﻋﺮاق اﺳﺖ. از ﺗﻌﺎرﯾﻒ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺗﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ رواﺑﻂ اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر را در اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﭘﺎﯾﮕﺎه راﻫﺒﺮدی ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ.
13930119000141_PhotoL
مصاحبه | سیاستگذاری فرهنگی ایران در عراق (قسمت دوم)

اگر بخواهیم در مورد عراق صحبت کنیم در مورد سه تا طایفه یا قوم صحبت می‌کنیم که این‌ها همه را باید از هم منفک کنیم. عراق متشکل از سه گروه هست: کردها، شیعیان و اهل سنت. هر کدام از این‌ها یکسری عادات، رسوم، تاریخ، زبان و چیزهای مختلفی دارند.

خلاصه مقاله | دیپلماسی فرهنگی ایران در عراق و چشم‌انداز آینده در روابط دو کشور

در میان کشورهای عرب منطقه خاورمیانه، عراق دارای بیشترین قرابت‌های فرهنگی و مذهبی با ایران است. تغییر حاکمیت در عراق وضعیت دوگانه ای از تهدید و فرصت را پیش روی دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در این کشور قرار داده است.

32475_CWUM5HPG_pic
مصاحبه | سیاستگذاری فرهنگی ایران در عراق (قسمت اول)

اگر بخواهیم در مورد عراق صحبت کنیم در مورد سه تا طایفه یا قوم صحبت می‌کنیم که این‌ها همه را باید از هم منفک کنیم. عراق متشکل از سه گروه هست: کردها، شیعیان و اهل سنت. هر کدام از این‌ها یکسری عادات، رسوم، تاریخ، زبان و چیزهای مختلفی دارند.

خلاصه مقاله | تأثیر دیپلماسی فرهنگی بر منافع ملی کشورها

دیپلماسی فرهنگی به کشورها اجازه می‌دهد که با استناد به عناصر کلیدی و نفوذ دولت‌های خود، به‌طور مستقیم با مخاطبان خارجی، به انضمام مردم معمولی و رهبران افکار، در ارتباط باشند.

11
فرصت‌ها و چالش‌های دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه خاورمیانه

در حوزه خلیج فارس فرصت‌های خوبی برای دیپلماسی فرهنگی وجود دارد، به شرط آن‌که بتوان چالش‌ها را حل و از این فرصت‌ها خوب استفاده کرد.

8
عراق ۱۵۰۰ – ۱۹۰۰: تاریخ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی

در اثر حاضر اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور عراق از سال ۱۵۰۰ تا ۱۹۰۰ میلادی (۹۰۶ تا ۱۳۱۸ ه.ق) بررسی می‌شود.

256507
رویارویی استراتژی‌ها جنگ عراق و ایران

کتاب حاضر عنوان پانزدهم از مجموعه فرهنگ و مطالعات نظامی دوره عالی جنگ است که به بررسی مهم‌ترین جهت‌گیری‌ها و استراتژی‌های دولت‌های مؤثر در صحنه جنگ عراق علیه ایران اختصاص یافته است.

7
دیدگاه: پنج گفتار در باب تاریخ فرهنگی با نگاهی به جنگ عراق و ایران

در کتاب حاضر، بازشناخت تاریخ فرهنگی در خاستگاه نظری اولیه آن مورد نظر قرار گرفته است.

6
دیپلماسی فرهنگی

دیپلماسی فرهنگی تبادل ایده‌ها، اطلاعات هنر و دیگر جنبه‌های فرهنگ میان ملت‌ها به منظور تقویت تفاهم متقابل است.

15
خلاصه کتاب | گفتمان جنبش شیعی عراق

تاریخ می‌گوید «ما» چه بوده‌ایم، اکنون «ما» چه هستیم، چگونه شده است که «ما» این‌گونه شده‌ایم، دیگران چه بر سر «ما» آورده‌اند، «ما» با «آن‌ها» ی دیگران چه کرده‌ایم و چه باید بکنیم تا «ما» ی «ما» تغییر کند.

5
دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

نگارنده در کتاب حاضر، می‌کوشد ضمن مفهوم شناسی ابعاد و جنبه‌های دیپلماسی فرهنگی به تبیین اهداف، اصول، کارگزاران ساختارها و فرایندهای دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بپردازد.

technology-devices--cameras--phones--notebooks_768263
دیپلماسی فرهنگی ابزاری دیگر برای استثمار

امروزه، فرهنگ، دروازه‌ای برای فتح جهان و به‌عنوان منبع قدرت به شمار می‌رود و مدیریت فرهنگی با مدیریت سیاست خارجی گره‌خورده است. به‌طوری‌که در کنار نهادهای سیاسی و اقتصادی، نهادهای قدرتمند و فعال فرهنگی حضور دارند

9786002141347
بررسی مقایسه‌ای سیاست ایالات‌متحده آمریکا در قبال عراق، لیبی و ایران

کتاب حاضر از مجموعه «دیپلماسی» است و با هدف شناخت چارچوب دیپلماسی اجبار و مکانیسم‌های سیاست خارجی ایالات متحد آمریکا به‌منظور دست‌یابی به راهکارهای مناسب و مقابله با آن تدوین شده است.

4
کتاب «تاریخ نوین عراق»

بررسی تاریخ معاصر عراق از زمان تشکیل پایه‌های اصلی آن به سال ۱۹۲۰ میلادی تا اندکی پس از آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، موضوع اصلی کتاب است.

Untitled-1
وجود دشمن مشترک مانع از چندپارگی عراق است

دکتر احمد نادری، جامعه شناس و انسان شناس دانشگاه تهران، در گفتگوی مفصلی با پایگاه راهبردی، به تحلیل سیاسی-اجتماعی اوضاع عراق پرداخته است. ایشان به تحلیل جمعیت شناختی و مردم شناختی جامعه عراق، سیاست های فرهنگی ایران در عراق را تحلیل و ظرفیت های پیش روی ایران در عراق را بازگو می کند.

3
تاریخ عراق: دیدگاه‌های اجتماعی از تاریخ عراق معاصر

کتاب حاضر که با دیدی جامعه‌شناسانه فراهم شده است از بررسی تاریخ عراق از چهار قرن پیش که عراق از زیر نفوذ و قدرت دولت صفویان بیرون آمد و تحت سلطه عثمانیان قرار گرفت آغاز شده و تا میانه دور پادشاهی عراق در نیمه قرن بیستم میلادی ادامه یافته است.

2
کتاب «تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر احزاب و سازمان‌های شیعی کشور عراق»

نویسنده در کتاب حاضر در رویکردی توصیفی ـ تحلیلی ـ تاریخی میزان تأثیرگذاری انقلاب اسلامی ایران را بر احزاب و سازمان‌های شیعی کشور عراق بررسی کرده است.

thumbnail
تاریخ جنبش اسلامی در عراق ۱۹۰۰ – ۱۹۲۴

پژوهشی است در پیدایش جنبش اسلامی که از اواخر دوران عثمانی تا سرآغاز حکومتِ ملک فیصل در عراق را در برمی‌گیرد.

1254
بازگشت تاریخی: حضور داعش، فصلی جدید در روابط ایران و عراق

شاید بتوان تاریخ ایران و عراق را به عنوان دو کشور مهم منطقه خاورمیانه، تاریخی درهم تنیده و وابسته به هم دانست. این دو کشور به دلیل همجواری باهم، آبستن تحولات گسترده‌ای بوده‌اند بطوریکه سرنوشت سیاسی هر کشور برای کشور همجوار نیز حائز اهمیت بود.

1
بازاندیشی انتقادی «پرسش‌های اساسی جنگ»

در کتاب حاضر، آرای محقق اندیشه‌ور «آقا محمد درودیان» در دو کتاب «پرسش‌های اساسی جنگ» و «جنگ ایران و عراق؛ موضوعات و مسائل» موردنقد و بررسی نویسنده قرارگرفته است.


چندرسانه‌ای
آخرین مطالب
صوت
فیلم
داده‌نما
معرفی منابع
آخرین مطالب
کتاب
نشریه
سایت
11
فرصت‌ها و چالش‌های دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه خاورمیانه

در حوزه خلیج فارس فرصت‌های خوبی برای دیپلماسی فرهنگی وجود دارد، به شرط آن‌که بتوان چالش‌ها را حل و از این فرصت‌ها خوب استفاده کرد.

8
عراق ۱۵۰۰ – ۱۹۰۰: تاریخ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی

در اثر حاضر اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور عراق از سال ۱۵۰۰ تا ۱۹۰۰ میلادی (۹۰۶ تا ۱۳۱۸ ه.ق) بررسی می‌شود.

256507
رویارویی استراتژی‌ها جنگ عراق و ایران

کتاب حاضر عنوان پانزدهم از مجموعه فرهنگ و مطالعات نظامی دوره عالی جنگ است که به بررسی مهم‌ترین جهت‌گیری‌ها و استراتژی‌های دولت‌های مؤثر در صحنه جنگ عراق علیه ایران اختصاص یافته است.

7
دیدگاه: پنج گفتار در باب تاریخ فرهنگی با نگاهی به جنگ عراق و ایران

در کتاب حاضر، بازشناخت تاریخ فرهنگی در خاستگاه نظری اولیه آن مورد نظر قرار گرفته است.

6
دیپلماسی فرهنگی

دیپلماسی فرهنگی تبادل ایده‌ها، اطلاعات هنر و دیگر جنبه‌های فرهنگ میان ملت‌ها به منظور تقویت تفاهم متقابل است.

15
خلاصه کتاب | گفتمان جنبش شیعی عراق

تاریخ می‌گوید «ما» چه بوده‌ایم، اکنون «ما» چه هستیم، چگونه شده است که «ما» این‌گونه شده‌ایم، دیگران چه بر سر «ما» آورده‌اند، «ما» با «آن‌ها» ی دیگران چه کرده‌ایم و چه باید بکنیم تا «ما» ی «ما» تغییر کند.