پایگاه پژوهشی-تحلیلی راهبردی به نقل از گرداب؛ همزمان با فراگیر شدن اینترنت و فناوری شاهد افزایش اختلالات جسمی و روحی مرتبط با استفاده از فناوری های دیجیتال هستیم. این اختلالات خوش خیم یا بدخیم تا همین اواخر از چشم جامعه پزشکی دورمانده است. جالب آنکه بسیاری از این اختلالات تاقبل از اوج گیری روند دیجیتالیزه شدن وجود نداشته اند.
در تصویر زیر برخی دیگر از این بیماری ها شرح داده شده است؛ جهت دریافت و مشاهده داده نما بر روی تصویر زیر کلیک کنید:
40403_687