پایگاه پژوهشی-تحلیلی راهبردی؛ حضرت امام جعفر صادق (ع)، معروف به شیخ الائمه، امام ششم شیعیان است. ایشان را به خاطر تربیت دانشمندان برجسته و تلاش بی وقفه در تنقیح مذهب شیعه از آفات و تحریفات و ثبیت اصول و مبانی آن، از تاثیرگذارترین شخصیت ها در ماندگاری این مکتب می دانند. این تاثیر تا جایی است که شیعیان را به امام صادق (ع) می شناسند و این مذهب را جعفری می خوانند.

در تصویر ذیل نکاتی ارزنده از زندگی و آثار این امام همام تجمیع شده است. جهت دریافت و مشاهده داده نما بر روی تصویر زیر کلیک کنید:

12 - Copy - Copy