ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ دو ﮐﺸﻮر اﯾﺮان و ﻋﺮاق در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ, دﻓﺘﺮی ﻗﻄﻮر از رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﻣﻠﺖ را ﮔﺸﻮده ﮐﻪ در ﻓﺮاز و ﻓﺮود ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ دو ﻣﻠﺖ ﭘﺮ از ﺳﻄﻮر درﺧﺸﺎن و ﺗﺎرﯾﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ. داده نمای روابط ایران و عراق مروری است تاریخی بر روابط بین دو کشور از سال ۱۹۳۰ تا سال ۲۰۱۵ میلادی که توسط پایگاه پژوهشی تحلیلی راهبردی در هفته دفاع مقدس منتشر می شود.

جهت دریافت و مشاهده داده نما بر روی تصویر زیر کلیک کنید:

photo_2017-09-25_15-31-18