هدف تحقیق حاضر، یافتن راهکارهایی جهت تقویت نوآوری و خلاقیت در کارکنان، کارشناسان و مدیران، به‌منظور افزایش تولیدات فکری افراد و صنایع فرهنگی در سازمان‌ها می‌باشد. منابع انسانی که عمده‌ترین منبع توسعه‌ی خلاقیت و نوآوری در سازمان می‌باشند، باید در کلیه‌ی سطوح به این باور برسند که اصولاً بقای کشور در دنیای رقابتی امروز، منوط به خلاقیت و نوآوری همگانی بوده و همه‌ی نیروها باید در جهت ایجاد نوآوری و خلاقیت در سازمان‌ها فعالیت نموده و به‌جای تمرکز اقتصاد بر صادرات مواد خام فاقد ارزش، بر صادرات کالاهای فرهنگی و تولیدات فکری تمرکز گردد. یکی از عوامل بسیار مهمی که بستر و زمینه‌ی ایجاد و رشد نوآوری را فراهم می‌کند، میزان حمایت مدیریت ارشد سازمان‌ها از افراد خلاق و نوآور است. در این صورت، با نهادینه‌شدن خلاقیت و تولید اندیشه‌ی نو، سازمان به یک سازمان نوآور و شکوفا تبدیل می‌گردد و حاصل آن هم تولید صنایع فرهنگی داخلی و خلاقیت ملی است.

 

مقاله «نقش خلاقیت و نوآوری در توسعه صنایع فرهنگی» در زیر قرار داده شده و قابل دریافت می‌باشد:

برای دانلود- نقش خلاقیت و نوآوری در توسعه صنایع فرهنگی