سه داده‌نمای حاضر کاری از سایت گرداب می‌باشد که به ترتیب به موضوعات انواع بازی‌ها، انواع مخاطب در بازی‌های رایانه‌ای و ویژگی‌های اصلی آموزش در بازی‌های رایانه‌ای می‌پردازد.

این سه داده‌نما را می‌توانید از پایگاه راهبردی دریافت کنید.

 

انواع بازی‌ها

 

انواع مخاطب

 

آموزش