براساس یک پژوهش از نظر فنی در ۱۵۹ مدار تلویزیونی در کل جهان در مجموع ۲۰۳ ماهواره تلویزیونی فعال است که از این تعداد ۸۰ دریافت‌کننده در ایران، ۱۰۰ ماهواره تلویزیونی (یعنی نیمی از ماهواره‌های جهان) قرار دارد. این تعداد ماهواره‌ها، امکان تماشای حدود ۱۸۰۰۰ شبکه تلویزیونی را در ایران فراهم می‌آورد.

با توجه به اهمیت این مسئله، داده‌نمای زیر که کاری از شبکه‌ی اطلاع رسانی دانا می‌باشد به بررسی مهمترین مضرات استفاده از گیرنده های ماهواره‌ای پرداخته است.

c4a1d53d-4633-407d-96bd-bf87882136fa