این مقاله وضعیت مخاطبان تلویزیون‌های ماهواره‌ای را در کشورهای جهان سوم به‌ویژه ایران، از جنبه‌های تئوریک و تجربی مورد بررسی قرار می‌دهد.

در مقاله‌ی حاضر به الگوهای رفتاری ایرانیان اشاره شده است. الگوهایی که نشانگر تمایل و گرایش ایرانیان نسبت به آن دسته از پدیده‌های جدید تکنولوژی است که خارج از جهان فرهنگی‌شان رخ می‌دهد. اما این گرایش نیز دلیل قانع کننده‌ای برا ی جذب و هضم بی چون و چرای محتوای رسانه‌های فراملتی به شمار نمی‌آید.

از این رو مقاله بر ضرورت تبیین سیاست‌ها و راهکارهایی متناسب با دنیای جدید و شرایط روز تاکید دارد و با پذیرش اصل تکثر رسانه‌ای افزایش توان فکری و تقویت ارزش‌های درونی را از طریق گسترش نهضت سواد رسانه‌ای پیشنهاد می‌کند.

مقاله‌ی حاضر توسط دکتر محمدرضا رسولی نگاشته شده و در مجله‌ی رسانه به چاپ رسیده است.

 

این مقاله را می‌توانید در اینجا دریافت کنید:

مخاطب شناسی تلویزیون های ماهواره ای