بازشدن پای ماهواره‌ها به خانه تاثیر مستقیمی با بنیان خانواده دارد و اولین چیزی که به سمت آن نشانه می‌رود، خانواده است.

کلیپ کوتاه زیر در تیررس بودن خانواده دربرابر ماهواره‌ها را نشان می‌دهد…