در فضای مجازی اعتماد به هر شخص ناشناسی اشتباه بزرگی است که مرتکب شدن آن می تواند آبرو، خانواده و امنیت افراد را به خطر بیاندازد.

فیلم ۱۰۰ ثانیه ای زیر به خوبی خطر صحبت کردن با افراد ناشناس را به نمایش می کشد.