اطلاعات کتاب

“نیازسنجی پژوهشی (مساله‌یابی پژوهشی و اولویت‌بندی طرح‌های تحقیقاتی) ویژه مدیران و کارشناسان واحدهای پژوهشی”

 

نویسنده: کوروش فتحی‌ واجارگاه
ناشر: آییژ
محل نشر: تهران
قطع: وزیری
نوع کتاب: تالیف
زبان اصلی: فارسی
نوع جلد: شومیز
قطع: وزیری
تعداد صفحات : ۱۴۰
تاریخ نشر : ۱۳۹۰/۵/۴
رده دیویی : ۰۰۰۰۱۴۲
شابک : ۹۶۴-۸۳۹۷-۶۱-۹نگارنده در این کتاب تعریفی از “نیازسنجی پژوهشی” به دست می‌دهد. به تصریح وی: “نیازسنجی پژوهشی به فرآیند پیچیده‌ی شناسایی نیازهای پژوهشی بالقوه و تعیین اولویت در بین پروژه‌های مختلف تحقیقاتی اشاره می‌کند تا از این رهگذر، مبنای قابل دفاعی برای تخصیص مؤثر بازگو می‌گردد که از آن جمله است: ۱- دست‌یابی به جهت‌گیری روشن به منظور هدایت فرآیند برنامه‌ریزی پژوهش ۲- انطباق بخشیدن تحقیقات در سازمان‌ها و نهادهای مختلف با اولویت‌های شناسایی شده ۳- تخصیص بهینه‌ی اعتبارات پژوهشی بر اساس اولویت‌های تحقیقاتی سازمان یا وزار‌ت‌خانه ۴- بسترسازی لازم برای به کارگیری نتایج و یافته‌های تحقیقات از طریق اجرای طرح‌های پژوهشی و ۵- آینده‌نگری در امر پژوهش. معرفی سطوح نیاز سنجی پژوهشی (اعم از سطح ملی، مؤسسه‌ای یا سازمانی و سطح برنامه‌ پژوهشی)، نیز تبیین موانع‌سنجی پژوهشی از دیگر مباحث کتاب است. دیگر مطالب کتاب عبارت‌ است از: رویکردها و انواع نیازسنجی پژوهشی، فرآیند نیازسنجی پژوهشی، مشارکت در برنامه‌ریزی پژوهش، فنون نیاز‌سنجی پژوهشی، اولویت‌یابی، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، تحلیل درخت محدودیت (CTA)، سناریو نویسی، پیمایش، فن دلفی، تحلیل هزینه ـ فایده، کارگاه آموزشی و فواید آن، و معرفی فنون مکمل در نیاز سنجی پژوهشی.”

 

فهرست خلاصه کتاب:

بخش اول مبانی و کلیات.. ۱۱

فصل ۱ مفهوم، حدود و ثغور نیازسنجی پژوهشی. ۱۲

مقدمه. ۱۲

نیازسنجی پژوهشی. ۱۲

مفهوم نیاز ۱۲

مفهوم نیازسنجی. ۱۲

مفهوم نیازسنجی پژوهشی. ۱۲

اهداف نیازسنجی پژوهشی. ۱۲

سطوح نیازسنجی پژوهشی. ۱۳

گروه های هدف.. ۱۳

موانع نیازسنجی پژوهشی. ۱۳

فصل ۲٫ ۱۵

رویکرد ها و انواع نیازسنجی پژوهشی. ۱۵

رویکرد های نیازسنجی پژوهشی. ۱۵

رویکرد آسیب شناختی / رویکرد حل مساله. ۱۵

رویکرد موضوعی /محتوایی /رشته ای. ۱۵

رویکرد عرضه – محور /رویکرد مبتنی بر اقتصاد ۱۵

رویکرد نظامدار ۱۵

رویکرد تقاضا – محور ۱۶

رویکرد اداری – مدیریتی. ۱۶

انواع برنامه ریزی پژوهشی برحسب زمان. ۱۶

  1. برنامه ریزی پژوهشی بلندمدت.. ۱۶
  2. برنامه ریزی پژوهشی کوتاه مدت یا سالیانه. ۱۶
  3. برنامه ریزی پژوهشی میان مدت.. ۱۶

فصل ۳٫ ۱۷

فرایند نیازسنجی پژوهشی. ۱۷

برنامه ریزی پژوهشی چیست؟ ۱۷

مراحل برنامه ریزی پژوهشی . جایگاه نیازسنجی پژوهشی در این فرایند. ۱۷

۱- مرور و بازبینی قلمرو (بخش یا بخش فرعی) پژوهش.. ۱۷

۲- تجزیه و تحلیل موانع و محدودیت ها ۱۷

۳- ارزشیابی نتایج پژوهشی موجود ۱۸

۴- تدوین هدف ها و استراتژی های پژوهشی. ۱۸

۵- شناسایی پروژه های تحقیقاتی. ۱۸

۶- تعیین اولویت های پژوهشی از بین طرح های تحقیقاتی مختلف.. ۱۹

۷- انجام تجزیه و تحلیل شکاف در خصوص منابع انسانی. ۲۰

۸- ارائه پیشنهادات اجرایی. ۲۰

فصل ۴٫ ۲۱

مشارکت در برنامه ریزی پژوهش.. ۲۱

مقدمه. ۲۱

هدف های مشارکت.. ۲۱

تناسب.. ۲۱

نمایندگی. ۲۱

برابری. ۲۱

بینش پژوهی. ۲۱

احساس مسئولیت.. ۲۱

مردم سالاری. ۲۱

انواع مشارکت.. ۲۱

افزایش مشارکت در برنامه ریزی پژوهشی. ۲۲

تصمیم گیری درباره افرادی که باید مشارکت کنند: ۲۲

استراتژی هایی برای درگیرکردن شرکای اصلی. ۲۳

برنامه ریزی پژوهشی مبتنی بر قرارداد ۲۳

ملاحظات عملی. ۲۴

بخش دوم فنون نیازسنجی پژوهشی. ۲۵

فصل ۵٫ ۲۶

اولویت یابی: سطوح، مراحل و مولفه ها ۲۶

تعیین اولویت چیست؟ ۲۶

مراحل تعیین اولویت.. ۲۶

گزینش و انتخاب یک روش، ملاک ها و شاخص ها ۲۶

تحلیل حساسیت.. ۲۶

مرتبط ساختن اولویت ها به تخصیص منابع. ۲۷

اعتباربخشی و آماده شدن برای اجرا ۲۷

انجام اولویت بندی. ۲۷

تشکیل گروه و تصمیم گیری در خصوص مشارکت.. ۲۷

تعریف و تصریح طرح های مختلف پژوهشی. ۲۷

گزینش یک روش اولویت بندی. ۲۷

نهادینه کردن اولویت یابی. ۲۷

فصل ۶٫ ۲۸

فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) 28

فرایند تحلیل سلسله مراتبی چیست؟ ۲۸

به کارگیری AHP. 28

۱- تجزیه کردن یک مسئله پیچیده و ساختار نیافته. ۲۹

۲- قضاوت های مقایسه ای درباره اجزا و مولفه های یک مسئله. ۲۹

۳- ترکیب اولویت های بدست آمده از فرایند قضاوت.. ۲۹

فصل ۷٫ ۳۱

تحلیل درخت محدودیت(CTA) 31

درخت محدودیت چیست؟ ۳۱

طراحی درخت محدودیت.. ۳۱

کیفیت درخت محدودیت.. ۳۲

ملاحظات عملی. ۳۲

فصل ۸٫ ۳۳

سناریو نویسی. ۳۳

سناریونویسی چیست؟ ۳۳

تدوین و استفاده از سناریوهای مختلف.. ۳۳

تعریف قلمرو ۳۳

شناسایی و تجزیه و تحلیل مسائل حساس.. ۳۳

آماده سازی و بازبینی سناریو ۳۳

تفسیر و استفاده از سناریوهای مختلف.. ۳۴

ملاحظات عملی. ۳۴

فصل ۹٫ ۳۵

پیمایش.. ۳۵

۱- چک لیست.. ۳۵

ویژگی های چک لیست های خوب.. ۳۵

۲- پرسشنامه های مبتنی بر مقیاس لیکرت.. ۳۵

مقیاس درجه بندی عددی. ۳۵

مقیاس درجه بندی گرافیک.. ۳۵

مقیاس درجه بندی گرافیک توصیفی. ۳۵

۳- پرسشنامه های مبتنی بر لیکرت دوطرفه. ۳۵

۴- پرسشنامه ویژه نیازسنجی پژوهشی. ۳۶

۵- پرسشنامه تلفیقی. ۳۷

۶- پیمایش موسسه باتل. ۳۸

۷- روش پل وگال /الگوی سنجش مربعی. ۳۹

۸- روش هرشکوویتز ۴۰

۹- روش روکی. ۴۱

۱۰- روش هستون و دیگران. ۴۱

۱۱- روش دانشگاه فلوریدا ۴۲

۱۲- روش درچل. ۴۲

فصل ۱۰٫ ۴۴

فن دلفی. ۴۴

انواع دلفی. ۴۴

۱- دلفی کلاسیک.. ۴۴

۲- دلفی خط مشی. ۴۴

۳- دلفی تصمیم گیری. ۴۴

هدف فن دلفی. ۴۴

محاسن استفاده از فن دلفی. ۴۴

معایب اجرای فن دلفی. ۴۵

فصل ۱۱٫ ۴۶

تحلیل هزینه – فایده ۴۶

رویکرد اولویت بندی. ۴۶

تحلیل هزینه – فایده ۴۶

فصل ۱۲٫ ۴۸

کارگاه آموزشی. ۴۸

چرا یک کارگاه آموزشی؟ ۴۸

مراحل عمده ۴۸

فصل ۱۳٫ ۴۹

فنون مکمل. ۴۹

مشورت با اشخاص کلیدی در سازمان. ۴۹

محاسن. ۴۹

معایب.. ۴۹

مصاحبه ها ۴۹

محاسن. ۴۹

معایب.. ۴۹

ساختار مصاحبه (مراحل عمده) ۵۰

فن فیش باول. ۵۰

محاسن. ۵۰

معایب.. ۵۰

فن فیش باون. ۵۰

محاسن. ۵۱

معایب.. ۵۱

گروه های متمرکز ۵۱

ساختار گروه متمرکز ۵۱

روش تصویرپردازی یا خیال پردازی. ۵۲

محاسن. ۵۲

معایب.. ۵۲

مشاهده مستقیم. ۵۲

محاسن. ۵۲

معایب.. ۵۲

جلسه شهری یا فوریوم باز (آزاد) ۵۳

استفاده از اطلاعات موجود در آرشیو ۵۳

محاسن. ۵۳

معایب.. ۵۳

 

 

دریافت خلاصه کتاب

Publication1

::پرونده روش شناسی و روش پژوهش