یکی رسانه‌ها از دو دیدگاه متهم به ایجاد چالش‌های نوین در زندگی هستند. از یک سو رقیب فعالیت‌های آموزشی هستند و از سوی دیر زمینه ساز اغلب چالش‌های جدید هستند. حال ما چگونه می‌توانیم زمینه سازی برای دانش آموزان داشته باشیم تا عکس العمل‌های مناسب را انجام دهند؟!

یکی از مهمترین راه‌های دستیابی به هدف بیان شده ترویج اندیشیدن و اندیشه ورزی در مدارس با بهره گیری از ترویج «تفکر انعکاسی» و آموزش سواد رسانه‌ای به دانش آموزان است.

این مقاله به بررسی رابطه کودک و رسانه و مبانی نظری آموزش و پرورش برای بررسی استفاده صحیح کودک از رسانه می پردازد.

دکتر محمد سلطانی فر این مقاله را در سال ۸۵ و در فصلنامه رسانه منتشر کرده است.

kholase-word

kholase-pdf

savad-pic