8

کودکان و رسانه‌ها: دیدگاه‌ها و چشم اندازها: حقوق کودک – گرایش‌ها و روند رسانه‌ها – پژوهش های رسانه‌ای – سواد رسانه‌ای – مشارکت کودکان – پیمان نامه 

نویسندگان: سیسیلیا فون فیلیتزین، کاتارینا بوکت

ترجمه:معصومه عصام

انتشارات: صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران، مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه ای

امروزه مسائلی مانند خطرهای کانال‌های تلویزیونی ماهواره‌ای، بازی‌های کامپیوتری و اینترنت و جریان مداوم و شدید انتقال آنها به کشورهای مختلف که محتوای رسانه‌ای کودکان را در معرض آسیب جدی و یا در حاشیه قرار داده است موجب بحث‌ها و مناظره‌های متعدد شده است. سوالات و بحث هایی درباره این که از چه ابزارها، شیوه ها و راه‌های بین‌المللی می‌توان برای مقابله با محتوای نامطلوب رسانه‌ها استفاده کرد تا ضمن محفوظ ماندن کودکان از تاثیرات مضر و زیان‌بار رسانه‌ها، حق آنان در زمینه کسب مطالب مفید رسانه‌ای مورد توجه قرار گیرد.

در کتاب «کودکان و رسانه‌ها» مطالبی در زمینه‌ی کودکان و رسانه‌ها در جهانی که نقطه‌ی توجه آن رسانه ها و مواد رسانه ای است توجه کرده است. همچنین در بخش هایی از این کتاب به حق کودکان برای تاثیرگذاری و مشارکت در رسانه‌ها اشاره  شده است. توجه و معنایی که این کتاب از سواد رسانه ای مورد نظر دارد به معنای آگاهی و دانش مربوط به کودکان و رسانه‌ها و کوشش‌های به عمل آمده برای شناسایی حقوق کودکان در این زمینه و به ویژه تاثیرگذاری و مشارکت آنان در رسانه‌ها است.

در بخش‌های دیگری از کتاب «کودکان و رسانه» به جریانات، گرایش‌ها، و روندهای کنونی بین‌المللی در زمینه‌ی مواد رسانه‌ای از جمله تحقیقات مربوط به کودکان و رسانه‌ها (چکیده‌ی بعضی از پژوهش‌ها، فهرست منابع تحقیقات، کارها و اقدامات عملی، کنفرانس‌های مهم، اعلامیه‌ها، و بیانیه‌های مرتبط با این حوزه) به همراه اسامی منتخبی از سازمان‌ها و وب سایت‌های مربوط پرداخته شده است.