امروزه در فضایی زندگی می‌کنیم سرشار از اطلاعات و اخبار جدید که هر لحظه بر زندگی ما تاثیر می‌گذارد، در چنین فضایی سواد رسانه‌ای کمک می‌کند تا چگونگی استفاده از رسانه‌ها و منابع اطلاعاتی آن هارا یاد بگیریم. این فرایند مستلزم رسیدن به سطحی از مهارت است که بتوان رابطه فعال‌تری در ارتباط با رسانه‌ها داشت.

به بیان دیگر سواد رسانه‌ای را می‌توانیم قدرت مخاطب در تجزیه و تحلیل پیام‌های مختلف همراه با نگاه انتقادی به محتوای آن‌ها دانست.

“سواد خواندن”، “سواد بصری” و “سواد کامپیوتری” معادل سواد رسانه‌ای نیست و صرفا اجزای سازنده سواد رسانه‌ای محسوب می‌شوند. سواد رسانه‌ای شامل همه توانایی‌های ویژه و دانش رسانه‌ای است.

کتاب «سواد رسانه ای، درآمدی بر شیوه یادگیری و سنجش» که توسط علی طلوعی نگارش شده است به بررسی چهارچوب مفهومی، تاریخچه ،اصول و رویکردها و کارکرد نظری سواد رسانه ای می پردازد.

پایگاه راهبردی خلاصه چهار فصل اول این کتاب را در پرونده درآمدی بر سواد رسانه ای منتشر می نماید.

kholase-word

kholase-pdf

 

savad-pic