5

نظریه سواد رسانه‌ای

نویسنده: جیمز پاتر

انتشارات: سیمای شرق

کتاب «نظریه سواد رسانه‌ای» دارای ۱۲ فصل است. در فصل اول به بیان دلایل نیاز به نشر سواد رسانه‌ای پرداخته شده است. فصل دوم کتاب به تشریح ساختار سواد رسانه‌ای می پردازد. در ادامه در فصل سوم به تعریف‌ها و تمایزها، فصل چهارم به مدل سواد رسانه‌ای، فصل پنجم به ساختارهای اساسی دانش، فصل ششم به مرکز تصمیم‌گیری مخاطب، فصل هفتم به قابلیت‌ها و مهارت‌های سواد رسانه، فصل هشتم به پالایش پیام، فصل نهم به معنایابی، فصل دهم و یازدهم به معناسازی و فصل دوازدهم به تجربه‌ها اختصاص دارد.

در مقدمه کتاب آمده است که: «نظریه سواد رسانه‌ای، گسترده‌تر از یک نظریه صرف روان‌شناسی است، زیرا هدف ما در اینجا ارایه نقشه‌ای از پدیده پیچیده و گسترده سواد رسانه‌ای بود. جنبه‌های این پدیده بیش از آن چیزی است که بتوان در یک مجموعه کوچکی از فرضیه‌ها تشریح کرد.»