4

مبانی سواد رسانه‌ای

جیمز پاتر

ترجمه: دکتر صدیقه ببران و همکاران

انتشارات: موسسه ندای فرهنگ مشرق زمین

این کتاب سعی در بیان تفاوت میان جهان واقعی و جهان ساخته شده توسط رسانه‌ها دارد. «مبانی سواد رسانه‌ای»  در ۶ فصل، مبانی اساسی سواد رسانه‌ای را مورد بررسی قرار می‌دهد.

در فصل اول، ضرورت و علل نیاز سواد رسانه­ای و ضرورت افزایش آن تشریح و تبیین شده است. در فصل دوم با بیان تفاوت­های اساسی در مفاهیم حوزه رسانه، به تعریف سواد رسانه­ای، اهداف، ویژگی­ها و ابعاد آن می‌پردازد. در فصل سوم، مدل سواد رسانه­ای به همراه اجزاء و عناصر آن مورد تجزیه و تحلیل قرار می­گیرد. فصل چهارم به تشریح چگونگی نیل به توسعه و رشد سواد رسانه­ای پرداخته و توسعه مهارت‌های سواد رسانه‌ای را همگام با مراحل و ابعاد رشد و توانایی­های طبیعی افراد از کودکی تا بزرگسالی تشریح می‌کند.

در فصل پنجم با هدف تبیین تفاوت‌های دنیای واقعی از دنیای رسانه‌ای، به تشریح واقعیت و ابعاد آن و ویژگی‌های دنیای رسانه­ای از دیدگاه مخاطبان و برنامه­سازان پرداخته و در نهایت به اهمیت سواد رسانه‌ای پی می­بریم. فصل پایانی کتاب نیز با رویکرد به بکارگیری مؤثر مهارت­های سواد رسانه­ای در حوزه خبر، تدوین شده است.