داده نمای پیش رو به بررسی کوتاه چهار رویکرد موجود در سیاست گذاری ترویج کتاب می پردازد. چهار سیاستی که مصادیق آنها برای ما آشنا و قریب به ذهن است.

البته داده نما در حمایت از رویکرد مسئله محور تأکید دارد و راهکار اصلی برون رفت از بحران مطالعه کم در کشور را سیاست گذاری با این رویکرد می داند.

در ادامه مشاهده و مطالعه این داده نما را به شما و همه پژوهشگران و دغدغه مندان حوزه کتاب پیشنهاد می کنیم.

برای مشاهده داده نما بر روی تصویر زیر کلیک کنید

dade