for web

انجمن علمی ارتباطات دانشگاه تهران سومین جشنواره دانشجویی روزجهانی ارتباطات را با عنوان ” ارتباطات و بازار کار” برگزار می کند.آثار و ایده های نو در زمینه تولید تیزر، پادکست، پوستر و طراحی سایت، مورد داوری قرار گرفته و ضمن تقدیر از برترین آثار در هر کدام از قالب های فوق، این آثار به همراه سایر آثار برگزیده، به منظور حمایت مالی و فراهم آوردن شرایط پرورش آثار و ایده ها به سازمان های مربوط ارجاع داده خواهند شد.

آثار در دو بخش تولیدات حرفه ای و تجاری– آثاری که از طریق رسانه ها پخش شده اند و یا به مرحله درآمدزایی رسیده اند- و تولیدات دانشجویی داوری خواهند شد. لازم به ذکر است که تولیدات دانشجویی با موضوع فرهنگ شهروندی مورد پذیرش قرار خواهند گرفت.

در ارسال آثار و ایده ها به صورت تیمی رعایت این نکته الزامی است که حتما باید یکی از اعضای گروه دانشجوی لیسانس باشد.

ارسال فایل اسکن شده کارت دانشجویی برای پذیرش آثار و ایده ها الزامی است.

آخرین مهلت ارسال آثار: ۳۱ فروردین ۱۳۹۴

آثار و ایده های نو خود را به festival3msut@gmail.com ارسال کنید.