کلیپ کوتاه «پیوست فرهنگی چیست؟» مروری کوتاه و جذاب به مسئله پیوست فرهنگی است. این کلیپ در ادامه کلیپ های موضوعی پایگاه پژوهشی تحلیلی راهبردی و در شبکه آپارات موسسه مسیر منتشر می شود.

پیوست فرهنگی چیست با تعریف و شرح مسئله پیوست فرهنگی به اهمیت توجه به این موضوع و تبیین وضعیت فعلی این مسئله در کشور می پردازد.