یادداشت | پرونده درآمدی بر پیوست فرهنگی

 

هر اقدام یا سیاست توسعه ای در هر عرصه ای، اعم از فرهنگ، اقتصاد، سیاست و… در سه مرحله قابل بررسی است. به عبارت دیگر فرآیند تبدیل یک ایده کلی و عمومی به یک عملیات اجرایی، ناگزیر از سه بخش تشکیل شده است. این بخش ها عبارتند از: برنامه ریزی و تدوین، عملیات و اجرا و ارزیابی و بازخورد.

پیوست فرهنگی در هر یک از این مراحل، حضور قطعی و متفاوتی خواهد داشت. در مرحله نخست –که از نظر زمانی، بر مرحله اجرایی هر سیاست تقدم دارد- پیوست نگار موظف است با برنامه ریزان و طراحان اصلی طرح تعامل نموده و به خوبی با زوایای پیدا و پنهان آن آشنا گردد. این آشنایی، به منزله مقدمه لازم برای پیش بینی پیامدهای گوناگون هر طرح تلقی می شود. پیامدهای فرهنگی یک طرح غیر فرهنگی ویا حتی فرهنگی آن گاه به خوبی احصا می گردد که پیوست نگار به اندازه کافی از ویژگی های طرح و زمینه اجرای آن آگاه باشد. به هر اندازه که تصور پیوست نگار از یک طرح به واقعیت نزدیک تر باشد، وی در پیش بینی تاثیرات مطلوب و نامطلوب آن طرح موفق تر خواهد بود. این آگاهی علاوه بر این که می بایست حاصل تعامل مستقیم نگارنده پیوست با طراحان و مجریان باشد، لازم است مبتنی بر ارزیابی صحیح وی از زیست بوم فرهنگی مد نظر برای اجرای طرح باشد. پیوست نگار در این مرحله با تحصیل شناخت لازم، تمهیدات لازم را برای تقویت پیامدهای مطلوب و مهار پیامدهای نامطلوب خواهد اندیشید.

اما کار یک پیوست نگار، به مرحله نخست محدود نخواهد شد. در مراحل عملیاتی یک طرح نیز، لازم است نگارنده پیوست، ارزیابی دقیقی از روند اجرا داشته باشد. این ارزیابی –که محصول توجه مستقیم وی به فعالیت متغیرهای درونی و بیرونی اثرگذار بر فرآیند اجرایی می باشد- بن مایه بازنگری پیوست نگار در پیش بینی اولیه خود از پیامدهای فرهنگی طرح خواهد بود. به عبارت دیگر، نگارنده پیوست، با عنایت مستمر به مراحل اجرایی طرح، پیوسته به اصلاح و تکمیل پیوست تدوین شده در مرحله نخست می پردازد. در این مرحله لازم است پیوست نگار به هر دو بعد درونی و بیرونی فرآیند اجرا عنایت داشته باشد. نا گفته پیدا است که اجرای هر طرح، علاوه بر پیامدهای آشکار و پنهانی که برای مخاطبان اصلی خود خواهد داشت، بر دست اندرکاران اجرایی نیز در سطوح مختلف، اثرگذار خواهد بود. بعد درونی پیوست نیز دقیقا معطوف به همین بخش از فرآیند اجرا می باشد. پیوست نگار موظف است نسبت به پیامدهای درونی نیز حساس بوده و ساز و کار های تقویت و مهار را متناسب با پیش بینی و ارزیابی خود به مجریان طرح معرفی نماید.

در مرحله سوم نیز نگارنده پیوست موظف است با ارزیابی صحیح از نتیجه حاصل از اجرای طرح، پیامد های مثبت و منفی ایجاد شده را به دقت شناسایی کرده و راهکارهای تقویت و مهار آن ها را در اختیار رده های اجرایی قرار دهد. نا گفته نماند که در بسیاری از اوقات، اجرای طرح های گوناگون، به بروز پیامدهایی می انجامد که پیوست نگار در هیچ یک از دو مرحله قبل، پیش بینی روشنی از آن ها نداشته است. نسبت پیامد های پیش بینی شده به پیامد های پیش بینی نشده، از سویی وابسته به مقدار مهارت و تجربه پیوست نگار بوده و از سوی دیگر به شرایط هر طرح، از جمله ابعاد و زمینه های اجرایی آن مربوط می باشد.

نکته ای که در هر سه مرحله می بایست مورد توجه پیوست نگاران باشد، لزوم برقراری ارتباط صحیح با دست اندرکاران هر مرحله است. کمیت و کیفیت تعامل نگارنده پیوست با عوامل طرح، رابطه مستقیمی با میزان موفقیت یک پیوست و انطباق آن با واقعیت موجود خواهد داشت.

 

پرونده درآمدی بر پیوست فرهنگی:

peyvast